Ochrana osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů čtenářů a předplatitelů vydavatelství JIK-05, s.r.o.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je JIK-05, s.r.o. se sídlem V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, IČO: 27245861, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107314
(dále také jen „Vydavatel“).
Kontaktní údaje správce: JIK-05, s.r.o., V Olšinách 75, 100 00 Praha, .

Níže se dozvíte, jaké a jak bude naše vydavatelství Vaše údaje zpracovávat. S ohledem na platnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tedy dále jej budeme nazývat také jen „Nařízení“).

Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Vydavatele, pokud se jedná o osobní údaje čtenářů a předplatitelů.

Přehled zpracovávaných údajů a jejich zdroje

Osobní údaje čtenářů a předplatitelů, které bude Vydavatel zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté čtenáři: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail. Dále pak budeme zpracovávat údaje získané při činnosti Vydavatelství, tedy zejména číslo účtu čtenáře, číslo SIPO, uhrazené částky za dodávky časopisu, případně dlužné částky.

Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany předplatitele a čtenáře je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí údajů uvedených v objednávce předplatného, nebo v soutěžním kuponu jako povinné, nemůže být objednávka předplatného, případně zapojení do soutěže včetně předání případné výhry vyřízena).

Účely zpracování

Primárním účelem zpracování osobních údajů čtenářů a předplatitelů je vedení administrativní agendy spojené s dodáváním časopisu předplatiteli a zabezpečení realizace čtenářských soutěží pořádaných vydavatelem, nebo naplnění obchodní smlouvy/objednávky o realizaci inzerce.

Dále budou osobní údaje členů užívány Vydavatelem za účelem plnění jeho právních povinností, a to podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů členů Vydavatele jsou oprávněné zájmy vydavatele na vedení administrativní agendy vydavatele a na evidenci předplatitelů za účelem plnění smlouvy o dodávání časopisu předplatiteli, nebo na realizaci obchodních smluv/objednávek.

Pravidla skartace získaných osobních údajů čtenářů a předplatitelů

Čtenáři - předplatitelé

Veškeré přijaté objednávkové kupóny na předplatné (poštou či e-mailem) popř. telefonické objednávky předplatného jsou předávány výhradně společnosti SEND předplatné s.r.o., která zabezpečuje předplatitelská služby, a po předání budou skartovány. Jejich další zpracování podléhá interní směrnici společnosti SEND – viz Oznámení o zpracování osobních údajů pro klienty, dodavatele a další partnery: .

Čtenáři

Čtenářské dopisy/dotazy doručené poštou i e-mailem jsou po obsahovém zpracování předávány průběžně do archivu a následně skartovány (viz níže).

Čtenáři – účastnící soutěží

Odpovědi prostřednictvím pošty

V rámci konání čtenářských soutěží zasílají čtenáři své odpovědi prostřednictvím pošty včetně uvedení jména, příjmení, adresy, telefonického spojení a e-mailu. Tyto odpovědi jsou po dobu trvání soutěže uchovány v uzamčené kanceláři, po vylosování jsou nevýherní odpovědi čtenářů skartovány, viz bod skartace. Odpovědi čtenářů/výherců jsou archivovány po dobu 10 let.

Odpovědi prostřednictvím e-mailu

V rámci konání čtenářských soutěží zasílají čtenáři své odpovědi prostřednictvím e-mailu včetně uvedení jména, příjmení, adresy, telefonického spojení a e-mailu. Tyto odpovědi jsou po dobu trvání soutěže uchovány v počítači zabezpečeném heslem. Po vylosování jsou nevýherní odpovědi čtenářů vymazány. Odpovědi čtenářů/výherců jsou vytištěny a archivovány po dobu 10 let.

Odpovědi prostřednictvím SMS

V rámci konání čtenářských soutěží zasílají čtenáři své odpovědi prostřednictvím SMS. Partner zabezpečující technický servis eviduje pouze telefonní čísla účastníků. Po získání výherních telefonních čísel (čísel, z nichž došla výherní SMS), předává tato telefonní čísla Vydavateli. Ten výherce kontaktuje telefonicky a získá od něho jméno, příjmení a adresu. Tyto údaje jsou v papírové podobě archivovány po dobu 10 let. Nevýherní telefonní čísla jsou po ukončení soutěže vymazána.

Provádění skartace

Skartaci objednávek předplatného, čtenářské korespondence (doručené prostřednictvím pošty) i nevýherních odpovědí v rámci čtenářských soutěží je prováděna minimálně jednou za 4 měsíce ve společnosti Svoboda Press, s.r.o., včetně protokolu o provedení skartace.

Výmaz objednávek předplatného i čtenářské korespondence (doručené prostřednictvím elektronické pošty) je prováděn průběžně, u odpovědí v rámci čtenářských soutěží vždy po skončení dané soutěže.

Uložení dokumentů

Osobní údaje výherců soutěží uvedené na soutěžním kuponu, případně zaslané e-mailem či SMS budou ukládány po dobu 10 let od skončení příslušného kalendářního roku a jsou skladovány po dobu 2 let v uzamčené kanceláři a na dalších 8 let budou archivovány v uzamčeném skladu Vydavatele.

Aktualizace údajů

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně.

Za účelem aktualizace dat je možné Vydavatele kontaktovat na níže uvedených kontaktech.

Marketingová sdělení

Osobní údaje předplatitelů a čtenářů-účastníků soutěží budou ze strany vydavatele využívána výhradně pro vlastní potřebu a činnosti bezprostředně související s vlastním předmětem podnikání Vydavatele. Čtenář může toto využívání kdykoliv odmítnout na adrese sídla Vydavatele či zasláním zprávy obsahující odmítnutí takovéhoto využití na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Vydavatel může zpřístupnit osobní údaje čtenářů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem čtenáře. Vydavatel zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovateli předplatného (společnost SEND).

Poučení o právech čtenářů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Fyzická osoba má právo u Vydavatele jakožto správce osobních údajů:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  • požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
  • získat osobní údaje, které se jí týkají a které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost
  • má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše Vydavatelství není v určitých případech stanovených Nařízením povinno zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o tom, že u nás čtenář uplatnil svoje práva a jak jsme jeho žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

JIK-05, s.r.o., V Olšinách 75, 100 00 Praha 10, e-mail: .

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel

JIK 05, spol. s r.o.

Adresa redakce

TV pohoda, Aviatica,
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5
tel. 272 015 322, 281 002 201,
e-mail: info@vlmedia.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů