Inzerce - Všeobecné podmínky

Všeobecné inzertní podmínky pro inzerci ve vydavatelství JIK 05, s.r.o.

1. Rozsah platnosti

a) Tyto Všeobecné inzertní podmínky upravují uveřejňování inzerátů, vkládání reklamních příloh i další formy komerční prezentace v časopise vydávaném vydavatelstvím JIK-05, spol. s r.o. a jejichž realizaci zabezpečuje obchodní oddělení vydavatele (dále jen vydavatelství).

b) „objednávka inzerce“ ve smyslu následujících Všeobecných inzertních podmínek je smlouva o zveřejnění jednoho nebo více inzerátů od jednoho inzerenta.

2. Objednávání inzerátů/vkládaných příloh

a) Vydavatelství přijímá inzeráty/vkládané přílohy formou závazné písemné/faxové nebo e-mailové objednávky, eventuálně na základě uzavřené smlouvy.

b) Potvrzení termínu zveřejnění inzerátu, formát inzerátu a kalkulaci ceny vystaví vydavatelství vždy nejpozději do dvou pracovních dnů po jejím obdržení od zadavatele.

c) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky vydavatelstvím. V případě, že nedojde k potvrzení objednávky vydavatelstvím, považuje se za uzavření smlouvy vlastní zveřejnění inzerátu/realizace jiné formy reklamního plnění.

d) Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro tisk je odpovědný zadavatel dle termínového plánu a technických podmínek, které jsou součástí ceníku. Za prokazatelně nesprávné nebo poškozené podklady k uveřejnění inzerátu požaduje vydavatelství neprodleně náhradu. Vydavatelství zaručuje kvalitu tisku inzerátu běžnou pro objednaný titul v rámci možností daných dodanými podklady k výrobě a použitou technologií tisku.

e) Zadavatel zodpovídá za obsahovou a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci, včetně jejich souladu se zákonem č.40/1995 Sb. a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

f) Vydavatelství neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatňování nároků třetí stranou je zadavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající, nebo je povinen nahradit vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu či vkládané přílohy.

g) Podklady pro tisk se zadavatelům vracejí pouze na vyžádání. Vydavatelství tyto uchovává maximálně dva měsíce po zveřejnění, pokud není předem dohodnuto se zadavatelem písemně jinak.

h) Agenturní provize ve výši 10 %, respektive 15 % ze základní ceny bude poskytnuta vydavatelstvím pouze zprostředkovatelům reklamy a to na základě předem podepsané agenturní smlouvy. Zprostředkovatelé reklamy musí při podpisu agenturní smlouvy předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, který jednoznačně prokazuje předmět podnikatelské činnosti. Vydavatelství je oprávněno odmítnout objednávku od zadavatelů reklamy/vkládání reklamních materiálů, pokud vzniknou pochyby o výkonu jejich zprostředkovatelské činnosti, nebo nepředloží-li požadované dokumenty.

3. Úpravy a umístění inzerátu

a) Inzeráty, které v důsledku své stylizace či grafické úpravy nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány za redakční text, budou označeny „Komerční prezentace“, „Inzerce“, „P.I.“ nebo „PR“.

b) Pokud zadavatel objedná inzerát o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce uvedeným v ceníku pro příslušný titul, nebo rozměr nebude uveden, bude inzerát přizpůsoben nejbližšímu možnému rozměru, ten bude zadavateli sdělen včetně kalkulace při potvrzení objednávky.

c) Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická úprava provedena na jeho náklady v rozměrech odpovídajícím rozsahu textu a obrázků.

4. Právo odmítnout inzerát

a) Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu obsahu, původu nebo technické formy, jestliže je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi, nebo jestliže poškozuje dobré jméno vydavatele či je jeho zveřejnění pro vydavatelství nepřípustné. To platí zejména pro inzerci týkající se drog, pornografie, organizovaného násilí apod.

b) Vydavatelství není povinno zadavateli zdůvodňovat, proč inzerát odmítlo.

c) Vydavatelství si vyhrazuje právo nepřijmout inzerci od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, eventuálně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může vydavatelství uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy inzerent průběžně neplní své závazky. Tímto přerušením, či pozastavením reklamní kampaně není nijak dotčeno právo vydavatelství vymáhat dlužné částky právní cestou.

d) Stornování objednávky musí být vždy provedeno v souladu s termíny pro stornování uvedenými v platném ceníku a to vždy písemně, prostřednictvím faxu za předpokladu, že každá smluvní strana faxu bude podepsána oběma smluvními stranami, nebo e-mailem za předpokladu, že si smluvní strany vymění e-mail s potvrzením přijetí storna druhou smluvní stranou.

5. Neplnění zakázky

a) Pro případ vyšší moci je vydavatelství zbaveno odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrady za vzniklé škody.

b) Pokud nedojde zadavatelem k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná sleva, je tento povinen uhradit vydavatelství rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.

c) Z prokazatelně závažných důvodů si vydavatelství vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici/termín zveřejnění inzerátu. V takovém případě písemně dohodne se zadavatelem náhradní plnění, maximálně však do výše objednaného plnění.

6. Platební podmínky

a) Vydavatelství fakturuje zadavateli v souladu se zákonem nejpozději do 15ti dnů od DUZP (tj. data zveřejnění inzerátu). Faktura se zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Pokud není možno tento dokladový výtisk obstarat, obdrží zadavatel od vydavatelství potvrzení o zveřejnění inzerátu nebo vložení reklamní přílohy.

b) Doba splatnosti faktur je 14 dnů po doručení, není-li dohodnuto předem písemně jinak.

c) Neuvede-li zadavatel přesný rozměr inzerátu a ponechá úpravu na zpracovateli, je podkladem pro výpočet ceny inzerátu konečný tiskový rozměr.

d) U nových zadavatelů nebo existují-li oprávněné pochybnosti o platební schopnosti zadavatele, je vydavatelství oprávněno požadovat platbu předem až do výše 100 % hodnoty zakázky. Za platbu předem se považuje připsání peněz na konto vydavatelství minimálně 14 dnů před požadovaným datem zveřejnění.

e) Pokud nebudou pohledávky vydavatelství uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, bude vydavatelství postupovat v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku. U zákazníka, se kterým vydavatelství uzavřelo agenturní nebo jinou smlouvu o zprostředkování inzerce, může dojít ke snížení nebo i zrušení dohodnutých slev a provizí.

f) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit v tematických přílohách či jiných komerčních projektech smluvní ceny.

7. Reklamace

a) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo na bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.

b) Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které nebyly při příjmu zakázky patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.

c) Reklamovat inzerci je možno do 14 dnů od data zveřejnění inzerátu výhradně písemnou formou s uvedením předmětu reklamace a návrhem na rozsah náhradního plnění.

d) Pokud zadavatel převezme odpovědi na inzerát zveřejněný pod značkou, případně převezme kupony z inzerátu s objednávkovým kuponem, ztrácí nárok na reklamaci.

Od těchto Všeobecných inzertních podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel

JIK 05, spol. s r.o.

Adresa redakce

TV pohoda, Aviatica,
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5
tel. 272 015 322, 281 002 201,
e-mail: info@vlmedia.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů