Všeobecné smluvní podmínky

OBECNÁ ČÁST

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů, které vznikají mezi společností JIK - 05, spol. s r.o., identifikační číslo: 27245861, se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, PSČ 10000, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107314 (dále jen "JIK") a všemi osobami, na základě smluvních vztahů, které mezi nimi vznikají v jakékoliv formě pro dále vymezené účely, tedy zejména mezi JIK a předplatiteli časopisu TV pohoda vydávaných JIK, (dále jen jako "klient" nebo "objednatel").

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ

Část I - Úvod

1. V této části jsou upraveny smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci předplatného tiskovin vydávaných JIK (dále též jen "smlouva o předplatném").

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván některý z titulů JIK formou předplatného. Pro předplatitele platí tyto Všeobecné smluvní podmínky v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba plátce předplatného, platí pro předplatitele ustanovení Všeobecných smluvních podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena).

3. Plátcem předplatného se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů. Pro plátce platí přiměřeně ustanovení Všeobecných smluvních podmínek o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen seznámit se s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce předplatného je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými smluvními podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi.

5. Smlouva o předplatném je uzavřena akceptací objednávky předplatného ze strany JIK, za kterou je považováno a) první doručení tiskoviny předplatiteli ze strany JIK na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen "objednávka") ze strany předplatitele (resp. plátce předplatného), nebo doručení potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. Plátci předplatného), a to podle toho, který ze způsobu akceptace objednávky dle tohoto odstavce je JIK učiněn dříve.

6. Objednávku lze učinit doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu vydavateli, nebo objednávkou bez využití kuponu (poštou, na webovém formuláři, elektronickou poštou), nebo telefonicky (vyjma objednávek v rámci marketingové akce podle čl. 5 těchto Všeobecných smluvních podmínek a objednávek právnických osob a fyzických osob-podnikatelů).

7. Předplatitel je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

- doručovací adresa: a) Příjmení a jméno / Firma b) Ulice a číslo popisné i orientační domu c) - - PSČ a obec
- telefonní číslo
- e-mail
- rozsah předplatného
- způsob platby:

  • poštovní poukázka
  • SIPO - spojovací číslo a číslo OZ (pokud předplatitel zvolí tento druh platby)
  • faktura
  • bankovní převod, číslo bankovního účtu, kód banky a specifický symbol (pokud předplatitel zvolí druh platby inkasem nebo převodem z bankovního účtu)
  • platební kartou, číslo platební karty, případně povolit opakované platby

- frekvence plateb: kvartální, půlroční, roční, nebo jiná
- IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani)
- adresa plátce (Adresa korespondenční - v případě, že není totožná s adresou plátce)
- podpis - v případě učinění objednávky písemně, osobně, faxem
- podpis - u právnických osob nebo u fyzických osob podnikatelů (v případě učinění objednávky elektronickou poštou)

Nepovinné údaje:
- Datum zahájení doručování
- Druh certifikátu k darování předplatného

Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, JIK je však podle svého uvážení oprávněna akceptovat i neúplné objednávky. Informace o předplatném jsou zpracovávány dle údajů uvedených v objednávce předplatného. V případě chybně poskytnutých údajů nese předplatitel odpovědnost za škody způsobené doručováním jiného titulu nebo počtu kusů oproti objednávce, popř. doručováním na jinou adresu.

8. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telekomunikačních zařízení je smlouva resp. Hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejné platí i pro změny.

9. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém a slovenském jazyce.

10. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

Část II - Smlouva o předplatném

1. Předmět smlouvy

1.1. Smlouvou o předplatném se JIK zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané výtisky (dále jen "předplatné") a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen "předplatitelské období") dle volby předplatitele.

2. Doručování tisku

2.1. Doručování tiskovin bude zahájeno po úhradě předplatného od nejbližšího možného termínu více na www.mojepredplatne.cz není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2. Tiskovina je dodávána vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, pokud je schránka za uzamčeným vchodem, je předplatitel povinen poskytnout vstupní prostředek (klíč, čip..) distribuční společnosti, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem firmy předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě neodpovídá JIK za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků.

2.3. Každý doručovaný výtisk bude doručován nejpozději do 2 dnů od dne vydání určený vydavatelem. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze tiskoviny), kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných okolností nezávislých na vydavateli.

2.4. Doručení objednávky předplatiteli nebo plátci předplatného, potvrdí JIK elektronicky, písemně poštou, nebo zahájením doručování tiskoviny. Předplatitel/plátce předplatného, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem JIK (příslušné telefonní a e-mailové spojení je uvedeno na potvrzení objednávky nebo v tiráži tiskoviny). Dodávání objednaných výtisků bude prováděno podle údajů uvedených předplatitelem/plátcem.

3. Nedoručení výtisků

3.1. Předplatitel je povinen nahlásit nedoručení výtisku neprodleně na jeden z kontaktů uvedených na Mojepredplatne.cz.

Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však:
- 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku. Na opožděné reklamace nelze brát zřetel.

3.2. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně podle učiněné objednávky. Není-li nové doručení možné, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace nebo úměrně ponížen následující předpis předplatného.

3.3. Reklamace musí obsahovat úplnou adresu předplatitele nebo odběratele, reklamovaný titul, číslo nebo datum vydání, počet reklamovaných výtisků jednotlivých vydání, telefonický kontakt na odběratele a/nebo předplatitele, emailovou adresu, popis důvodu reklamace.

3.4. V případě oprávněného nároku, který bude uplatněn u JIK ještě v den vydání nedoručených výtisků, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně nedoručený výtisk v nejbližším možném termínu.

3.5. Zákonná práva spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

4. Změny v údajích, změny v objednávce

4.1. Předplatitel je povinen oznámit JIK neprodleně každou změnu v údajích, které JIK sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet, e-mail, telefon, číslo kreditní karty, pokud jsou platby realizovány prostřednictvím pravidelných plateb, číslo SIPO atd.). JIK se zavazuje změnit doručování tiskovin v souladu s oznámenou změnou v nejbližším možném termínu. Předplatitel je oprávněn požádat JIK o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (SIPO, poštovní poukázkou, bankovním převodem, kartou). JIK se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s takovou žádostí v návaznosti na vystavené platby za předplatné nebo v nejbližším možném termínu.

4.2. Předplatitel je oprávněn požádat JIK o snížení počtu odebíraných výtisků. JIK provede tyto změny v návaznosti na vystavené platby za předplatné. Dojde-li v důsledku dřívější akceptace této změny JIK ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.

4.3. Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby jejího trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4. Předplatitel je oprávněn požádat JIK o přerušení doručování tiskoviny na určenou dobu. Předplatitel je v této souvislosti povinen sdělit JIK, a) zda má zájem prodloužit dobu předplatného o dobu přerušení doručování tiskoviny, b) zda uplatňuje nárok na vracení předplatného v odpovídající výši, anebo c) zda upřednostní, aby po dobu přerušení doručování JIK použila nedoručované předplacené výtisky pro dobročinné účely d) přesměrování na přechodnou adresu. JIK není povinna dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. JIK se zavazuje přerušit doručování tiskoviny v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti.

Přerušení doručování není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu 1 měsíce a u smluv uzavřených v rámci marketingové akce, nestanoví-li podmínky akce jinak.

4.5. V případě změn smlouvy o předplatném:
u fyzických osob je třeba učinit změny údajů: počet odebíraných výtisků, změna předplacených dnů, změna plátce předplatného písemně s podpisem předplatitele nebo plátce předplatného
u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů je třeba všechny změny učinit písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby
v případě, kdy není změna požadována písemně s podpisem oprávněné osoby, může být provedena telefonicky, e-mailem, poštou.

5. Marketingové akce pro předplatitele

5.1. Marketingovými akcemi se pro potřeby předplatného rozumí akce JIK, v jejichž rámci JIK nabízí a poskytuje zvláštní plnění předplatiteli nebo zvláštní slevu v případě, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.

5.2. Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

5.3. Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit on-line, poštou, telefonicky, nebo e-mailem, JIK si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.

5.4. Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách marketingové akce. Dojde-li v této době k přerušení doručování tiskoviny dle bodu 4.4, prodlužuje se doba trvání smlouvy o předplatném o dobu přerušení tak, aby doba, po kterou je tiskovina doručována, dosáhla povinné doby trvání smlouvy o předplatném uvedené v podmínkách marketingové akce. Přerušení je však u smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce možné, nejvýše na celkovou dobu 6 měsíců. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném (nepočítaje v to dobu přerušení doručování) nemůže být snížen počet odebíraných výtisků tiskoviny a stanovený rozsah dle bodu 4.2.

Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinnou dobu v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří písemnou formou nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas.

5.5. Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru služby předplatného.

5.6. Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze během smluveného období (trvání závazku), po dobu uvedenou v podmínkách marketingové akce vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků dle bodu 4.2 nebo zkrátit dobu elektronického předplatného, pokud byly tyto výtisky nebo elektronické předplatné objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je JIK oprávněna dlužnou částku za dobu trvání závazku vymáhat.

Je-li předmětem předplatného učiněného v rámci marketingové akce (mimořádné slevy nebo předplatného s dárkem) závazek předplatného pro předem určenou minimální dobu a předplatitel přesto smlouvu o předplatném předčasně ukončí před uplynutím tohoto závazku, vznikne předplatiteli závazek zaplatit JIK odstupné do výše 100% celkové ceny předplatného za dobu závazku jako paušální kompenzace škody JIK vzniklé v důsledku neoprávněně poskytnuté slevy nebo dárku.

5.7. Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 lze převést na třetí osobu pouze formou písemné trojstranné dohody, kterou dojde k postoupení celé smlouvy.

5.8. Zvláštní plnění JIK předplatiteli tištěných titulů může poskytnout na základě konkrétní marketingové akce. Počet výtisků objednaných v rámci marketingové akce musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí JIK zvláštní plnění v rámci marketingové akce pouze na jednu objednávku. JIK není povinna zvláštní plnění plynoucí z marketingových akcí poskytovat zejména v případě, kdy:

a) předplatitelem daného titulu byl kdykoliv v minulých obdobích objednatel téhož titulu či osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel holding (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak
b) předplatitel daného titulu je či v posledních 3 letech byl v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči JIK
c) předplatitel není schopen dostát svým závazkům
d) objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingových akcí

Pokud JIK zjistí dodatečně, že byly u předplatitele splněny důvody uvedené pod písm. a) až d) má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.9. JIK je oprávněna na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné. Toto rozhodnutí není povinna předplatiteli sdělovat.

5.10. Na poskytnutí zvláštního plnění nebo zvláštní slevy JIK dle bodu 5.1. nemá předplatitel právní nárok a není možné je vymáhat právní cestou, nebo požadovat po JIK jakoukoliv náhradu za tato plnění.

6. Podmínky placení předplatného

6.1. Předplatitel je povinen platit JIK za dodávku objednaných výtisků předplatné dle uzavřené smlouvy s JIK. Cena již zahrnuje náklady na dodání tiskoviny.

6.2. Standardní předplatitelská období jsou čtvrtletní, půlroční nebo roční. JIK může nabízet předplatné i na jiná období. U jednotlivých titulů může být frekvence plateb omezena jen na delší období.

6.3. Placení předplatného osobou, která není podnikatelem:

6.3.1. Předplatné je splatné podle způsobu placení

6.3.2. Předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky, bankovním příkazem nebo platební kartou.

6.3.3. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet JIK.

6.3.4. Předplatné placené prostřednictvím SIPO - provádění plateb zajistí JIK na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.

Čtvrtletní předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 15. dne v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí včetně je prvním předplatitelským obdobím zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna spolu s následujícím čtvrtletím. Každé další předplatitelské období odpovídá jednomu čtvrtletí. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").

Půlroční předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 15. dne v pátém měsíci kalendářního pololetí je prvním předplatitelským obdobím zbývající část půlroku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v 5. měsíci kalendářního půlroku, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část pololetí, v němž byla objednávka učiněna, spolu s následujícím půlrokem. Každé další předplatitelské období odpovídá půlroku. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").

Roční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 15. dne v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím zbývající část roku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část roku, v němž byla učiněna, spolu s rokem následujícím. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").

V případě jiné délky předplatitelského období budou podmínky placení předplatného určeny při zavedení této služby.

6.3.5. Předplatné placené poštovní poukázkou - pro placení předplatného platí přiměřeně bod 6.3.4 s tím, že předplatné za předplatitelská období je splatné na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky, zaslaného předplatiteli, v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností předplatného.

6.3.6. Předplatné placené bankovním příkazem - v případě čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část měsíce, čtvrtletí, půl roku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy 1 měsíc, čtvrtletí, půl roku nebo rok. Předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě avíza k platbě zaslaného JIK, které je JIK povinna odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě.

6.4.1. Předplatné placené formou faktury se platí ve výši sdělené JIK předplatiteli prostřednictvím předpisu předplatného. Splatnost předplatného je uvedena na písemném sdělení o výši ceny.

6.4.2. Úhrada předplatného:

Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování. Na základě úhrady předplatného v plné výši vystaví JIK předplatiteli daňový doklad, v případě digitálního předplatného bude vydavatelem vystaven elektronický daňový doklad (zjednodušený daňový doklad), který bude zaslán na e-mail, který byl uveden v objednávce předplatného; datem příjmu platby je připsání celé částky předplatného na účet JIK.

Předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci. Z přijaté platby bude nezaplacený daňový doklad (daňové doklady) uhrazen. Na zůstatek z platby bude vystaven daňový doklad s datem příjmu platby na budoucí období, ve kterém se dodávka ještě neuskutečnila.

V případě částečné úhrady předplatného JIK vystaví daňový doklad, přičemž datem příjmu platby je zaplacení částky předplatného, pokud tato nebyla použita na úhradu nezaplacených vystavených daňových dokladů za opakované plnění.

Předplatné je považováno za uhrazené nebo částečně uhrazené, pokud předplatitel (plátce předplatného) uvede variabilní symbol, který odpovídá identifikaci položek (číslo předpisu předplatného, číslo upomínky, příp. variabilní symbol uveden na zápočtu).

6.5. Pro případ prodlení může JIK uplatnit sankční nároky s tím spojené, zejména smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

6.6. V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání JIK bude dlužná částka nadále vymáhána.

6.7. Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, přerušení dodávání tiskovin, apod.) povinnost JIK vrátit předplatiteli předplatné nebo jeho část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad - dobropis), může JIK započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku.

7. Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

7.1. Smlouva o předplatném se uzavírá buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Není-li doba trvání výslovně sjednána, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

7.2. Předplatitel je oprávněn smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou písemně vypovědět. Smluvní vztah předplatitele a JIK skončí uplynutím jednoměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď (odhláška) doručena JIK, který předplatné vypořádá v návaznosti na poslední uskutečněnou platbu za předplatné.

7.3. Předplatitel je, jakožto spotřebitel, v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí první dodávky předplatného. Předplatitel je dále oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit formou písemné odhlášky předplatného (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud dojde ke zvýšení ceny předplatného; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu JIK nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne vystavení platby za předplatné se zvýšenou cenou (neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku).

7.4. JIK je oprávněna od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení JIK atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 14 kalendářních dnů nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí objednaných tiskovin (nebude možné tiskoviny doručovat).

7.5. Ostatní zákonné důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

7.6. Výpověď i odstoupení ze strany předplatitele je nutno provést písemně s podpisem oprávněné osoby a zaslat poštou nebo e-mailem.

7.9. Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni ukončení předplatného nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. I po zániku smluvního vztahu trvá povinnost předplatitele uhradit JIK doručené výtisky.

7.10. V případě úmrtí předplatitele postupuje JIK podle platných právních předpisů.

8. Zásady komunikace stran

8.1. Úkony a oznámení předplatitele vůči JIK a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Kontaktní spojení jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži tiskovin a na www.mojepredlatne.cz

8.2. Pro doručování písemností platí, že se provádí na adresu, kterou uvádí JIK v tiráži tiskovin. Doručování předplatiteli se provádí na adresu uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou JIK. V případě předplatitelů - právnických osob lze vždy doručovat do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. JIK zpracovává a chrání osobní údaje, které získala v rámci jakéhokoliv právního vztahu se svým klientem, v souladu s platnou zákonnou úpravou a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech vůči JIK vyplývajících ze zpracování Vašich osobních údajů naleznete v Ochrana osobních údajů JIK. Kontakt na externího pověřence pro ochranu osobních údajů: .

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Každý klient (uživatel) – fyzická osoba, který uzavře s JIK kupní smlouvu nebo smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne.

2. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami.

3. Klient je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, . Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro klienta zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy klient poprvé u provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Klienti, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách .

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. 9. 2022

2. JIK je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení anebo změně těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo o přijetí nového znění všeobecných smluvních podmínek. Tuto změnu je JIK povinna oznámit klientovi nejméně deset dní přede dnem nabytí účinností nové nebo změněné verze podmínek, a to na emailovou nebo poštovní adresu klienta. Klient je v takovém případě oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného nebo nového znění podmínek (a nebo ceníků) písemně sdělit JIK svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek nebo ceníků a současně smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jinak se stává pro smluvní vztah JIK a klienta rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.

3. Klient uzavřením smlouvy s JIK stvrzuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění těchto podmínek s dostatečným předstihem, spolu s ostatními předsmluvními informacemi, sděleno a k jeho dotazům ze strany JIK objasněno. Klient se se zněním těchto podmínek řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto smluvních podmínek nesrozumitelné ani překvapivé a klient uzavřením smlouvy s JIK vyjadřuje svou vůli tyto podmínky dodržovat. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou klientovi přístupné na portálu JIK ve verzi pro tisk.

4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy mezi klientem a JIK. V případě obsahového rozdílu mezi smlouvou uzavřenou smluvními stranami, tj. JIK a klientem, a těmito podmínkami má vždy přednost smlouva.

5. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem jakož i zákonem č. 634/1992 o ochraně spotřebitele.

6. Aktuální verze Všeobecných podmínek a platného ceníku je vždy dostupná na webových stránkách TV-pohoda.cz.

TV pohoda - nejlepší průvodce televizní zábavou.

Základní informace o časopisu

Vydavatel

JIK 05, spol. s r.o.

Adresa redakce

TV pohoda, Aviatica,
U Trezorky 921/2,
158 00 Praha 5
tel. 272 015 322, 281 002 201,
e-mail: info@vlmedia.cz

Současný tištěný náklad: 195 000 výtisků

Soukromí distributoři, vkládaná příloha 20 regionálních titulů - Jesenický týdeník (Jesenicko), Znojemsko, Jihlavské listy, Orlický týdeník, Raport (Rakovnicko), Horácké noviny (Třebíč), Region Opavsko, Prostějovský Večerník, Milevské noviny, Písecké postřehy, Strakonicko, Táborsko, Třinecký Hutník, Týdeník Jalovec (Vsetínsko), Znojemský týden, Týdeník Lounska, Žatecké noviny, Region Podbořansko, Nástup a Dobrý den s Kurýrem (Náklad je ověřován auditorskou společností ABC ČR).

Náklad

je ověřován auditorskou firmou ABC.
rozsah: 32, 36, 40, 44, 48 stran
periodicita: týdeník
den vydání: pondělí

Distribuce

přímý prodej v síti soukromých distributorů